Fjernelse af partikler, fosfor og tungmetaller

DPF - Dobbeltporøs filtrering

Klimaforandringer skaber overbelastning af kloaksystemet

Der er bred enighed om, at der nu og i årene frem sker nogle relativt kraftige ændringer i klimaet. Klimaforandringer skaber en mærkbar overbelastning af kloaksystemet som gør det nødvendigt at separatkloakere og dermed rense og håndtere vejvandet på anden vis end på rensningsanlæggene.

Hvordan løses denne overbelastning af kloaksystemet?

Dobbeltporøs filtrering (DPF) er en veldokumenteret og effektiv løsning til rensning af overfladevand og aflaster dermed de store rensningsanlæg som er overbelastede på lige vilkår med kloaksystemet. Med DPF er det muligt at bevare grønne naturområder og på samme tid håndtere og rense byens regnvand lokalt.

Hvad renser DPF anlægget for?

DPF kan bl.a. nedbringe indholdet af dækslid (mikroplast), tungmetaller, støv, bremsebelægning, sodpartikler/PAH’er, pesticider og fosfor (næringsstof), som ofte er synderen til uklart og forurenet vand.​

​​WaterCare Filtration står altid klar med kompetent rådgivning ​og projektering

Kontakt os for yderlig information, priser og ekstra materiale eller book et møde hvor vi sammen kan gennemgå jeres behov.

​​

Telefon: +45 70 25 65 37

Kilde: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet​

Mere om DPF anlægget

Vej- og tagvand kan på sin vej opnå kontakten med asfalt, beton eller lign. overflader. Herved bliver vandet forurenet i en sådan grad at det er problematiske for vandmiljøet, og derfor kan regnvandet ikke uden videre genbruges til rekreative formål eller nedsives.

​DPF kan nedbringe disse forureninger, som bl.a. er dækslid (mikroplast), tungmetaller, støv, bremsebelægning, sodpartikler/PAH’er, pesticider, og fosfor (næringsstof)

Så rent at det kan ledes til særligt følsomme recipienter.

Ved at rense overfladevandet vha. et dobbeltporøs filtrerings anlæg, kan vandet bruges til rekreative formål.

Vandet bliver så rent at det kan ledes til særligt følsomme recipienter.​

I Allerød kommune ledes vandet f.eks. til en ny sø, der skal huse store stor vandsalamandere og andre arter, som fordrer rent vand, ogi Ørestad syd renses overfladevand fra 30 hektar (15 hektar trafikeret vej- og P-areal) i Danmarks Største Rensningsanlæg til rensning af vejvand. Her udledes vandet til Naturpark Amager (Natura 2000 område) efter brug i rekreativt formål.Læs mere om disse anlæg under "Inspiration & Cases".

Anlæggets opbygning

Princippet bag dobbeltporøs filtrering (DPF) er inspireret af naturen, hvor nedbør på sin sivende vej fra overfladen til grundvandet, renses via de naturlige mineraler i jorden. Dog venter man ikke de 20-30 år, som naturen bruger på processen. I WaterCare Filtrations DPF-system foregår rensningen næsten vandret, takket være et lille niveauforskel i anlægget, kan tyngdekraften gøre arbejdet.

​​

Inden selve rensningen i DPF løber vandet først ind i en grov filtrering, hvor større elementer såsom blade og kviste separeres. Dette kan enten være et bassin eller et sandfang, som er dimensioneret til formålet. Herfra ledes vandet ind i for-filteret, som er en serie af bokse, der hver indeholder flere lag af DPF-renseplader oven på hinanden. På rensepladerne findes det specielle fangstlag, som muliggør sedimentation af meget små partikulære stoffer.

Når alle partikler i vandet er fjernet, ledes vandet ind i det sidste led i DPF-anlægget, som er hoved-filteret. Via sorption fjernes de tilbageværende forureninger som optræder på opløst form. Efterfølgende er vandet så rent, at det kan blive ledt til en recipient eller blive anvendt til rekreative formål.

Vedligeholdelsen af anlægget baseres på forurenings-koncentrationerne i indløbsvandet, som kan variere meget fra projekt til projekt. Desto mere forurenet indløbsvandet er, desto oftere skal anlægget vedligeholdes.

Som hovedregel består vedligeholdelsen af 1-2 årlige spulinger af DPF-pladerne, som foretages af almindelig slamsuger fra terræn, gennem de monterede spulerør. Udskiftning af sorbenten i anlægget, sker hvert 5.-20. år afhængig af forurenings-koncentrationerne i indløbsvandet og kan klares fra terræn, uden frigravning af anlægget.

Sammensætning & Placering

Watercare Filtration's DPF anlæg sammensættes efter behov ift. flow, udledningskrav, koncentrationer af forureninger i indløbsvandet samt tilgængelig areal til rådighed. Ved højere flow og skærpede krav, sættes flere rensebokse sammen

​”DPF afhjælper rensningsanlæg og renser vandet i en
​sådan grad at det kan ledes direkte ud i recipienter”

Anvendelsesområder​

DPF er en unik rensningsmetode, der efterligner naturens egne processer og renser vandet i en sådan grad, at vandet ved udløb kan udledes til Habitat beskyttede naturområder eller benyttes til husholdning, vand i haven eller andre industrielle formål, hvilket figuren illustrerer.

Nogle af de illustrerede rekreative formål kan dog kræve efterrensning, såsom bakteriel fjernelse.

Eksempel på to tanktyper der kan benyttes i et DPF-anlæg.  Flowet og grænseværdierne definerer størrelsen på DPF-anlægget,  og dermed også hvilke typer af DPF-tanke der skal benyttes

Renseresultater

DPF nedbringer i høj grad tungmetaller, fosfor og PAH’er. Renseeffektiviteten kan variere afhængig af indløbskoncentrationerne og størrelsen på anlægget.

  • Kobber: 12 μg/l (total)

  • Fosfor: 0,05 mg/l (total)

  • Krom: 0,80 μg/l (total)

  • Bly: 0,80 μg/l (opløst)

  • Zink: 110 μg/l (opløst)

  • DPF reducerer snavs, sodpartikler og andre skadelige partikler større end 2μm
  • ​DPF reducerer indholdet af pesticider, PAH’er og blødgørere.Alle værdier er gennemsnitsværdier og filtreret værdier​

Teorien bag DPF

Teorien bag Dobbeltporøs Filter er udviklet af Marina Bergen Jensen, Professor hos Københavns Universitet. WaterCare Filtration A/S har designet og kommercialiseret løsningen og desuden købt licensrettighederne til salg og produktion.​

For at se denne Vimeo video skal du acceptere statistik cookies

Administrer samtykke

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30