Fjernelse af fosfor og tungmetaller​

PHMR - Phosphorus and Heavy Metal Remover

Problematik

Brug af materialer som kobber, zink eller bly på tage eller facader har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer i form af et skadet vandmiljø og skadet dyre- og planteliv i vandmiljøet.

Overfladevand er forurenet med kobber fra bremseklodser, partikler fra slid på dæk, zink fra galvaniserede overflader, kviksølv fra kulafbrænding og fosfor fra dødt plantemateriale, andet omsat organisk materiale eller fra industrielle udledninger og atmosfærisk disposition på landjorden.

Især for høje fosforkoncentrationer er problematiske i vandløb og åer, fordi næringsstofbelastningen kan føre til eutrofiering (overgødning) og algeopblomstring. Dette skaber både iltsvind til skade for planter og dyreliv samt uklart og grumset vand, som sætter begrænsninger i ønsket om at benytte vandet til rekreative formål i bybilledet, såsom vandkanaler mm.

Løsningen er et Watercare filtration PHMR anlæg

WaterCare Filtrations PHMR anlæg er et produkt, der har til formål at fjerne fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra vandet i ét samlet produkt.

Heraf kommer navnet PHMR som står for ”Phosphor and heavy metal remover”.

PHMR reducerer indholdet af forureninger, så det ikke skader hverken jorden, grundvandet, dyre- og plantelivet eller recipienterne. Ligeledes kan PHMR benyttes til at reducere fosforindholdet med henblik på at få vandet til at fremstå klart og med høj sigtbarhed, i ønsket om at benytte det til rekreative formål.  

WaterCare Filtration står altid klar med kompetent rådgivning ​og projektering

Kontakt os for yderlig information, priser og ekstra materiale eller book et møde hvor vi sammen kan gennemgå jeres behov.

Telefon: +45 70 25 65 37

Watercare PHMR anlæg​

Afstrømmende vand fører de giftige stoffer med ud i vandmiljøet som påvirker bl.a. dyre- og plantelivet og giver samtidig uklart og grumset vand. ​

Eksempel på PHMR - 3 l/s

Reducerer indholdet af både opløste tungmetaller og opløst fosfor (fosfat) 

​BAGGRUND FOR PHMR​​​

​Som et led mellem at reducere indholdet af tungmetaller og Fosfor hver for sig med henholdsvis WaterCare Filtration’s HMR (Heavy metal remover) og WaterCare Filtration’s PR (Phosphorus remover) er det nu muligt at kombinere disse 2 løsninger med ét enkelt produkt - PHMR.

Søer med klart vand findes typisk kun hvis koncentrationen af fosfor (P) i vandet er lav. Det skyldes at fosfor oftest er det næringssalt der begrænser algevæksten. Fra undersøgelser af danske søer har man påvist en klar sammenhæng mellem sigtdybde og indholdet af fosfor i vandet. Her ses det at sigtdybden overstiger 1m når fosforindholdet er i intervallet 0,05 – 0,1 mg P/L.

I ønsket om at benytte regnvand og overfladevand til rekreative formål, såsom eksempelvis kanaler i bybilledet, er det derfor nødvendigt at sikre lavt fosforindhold, så vandet fremstår rent og klart til formålet. 

Watercare Filtration har ligeledes fulgt debatten om brug af kobber og zink, og har på den baggrund undersøgt en række mulige løsninger til at fjerne de opløste tungmetaller fra regnvandet. 

Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en fornemmelse af noget gedigent og bestående. 

Kobber og zink anvendes fortsat på bygninger, men en stigende bevidsthed omkring disse tungmetallers skadelige virkning på vandmiljøet, har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer.

Eksempelvis er udvaskningen fra et kobbertag i størrelsesordenen 2-20gram kobber pr. kvadratmeter tag pr. år. Det betyder, at en m² kobbertag årligt kan forurene 2-20 mio. liter vand i kanaler og søer, så det overskrider grænseværdien.

WaterCare Filtration har derfor foretaget dybdegående undersøgelser inden for sammensætningen af forskellige naturlige mineraler og deres egenskaber som sorbenter, til at rense og reducere indholdet af både tungmetaller og fosfor i ét og samme produkt.

​Anlæggets Opbygning

Fosfor findes både bundet til partikler og som opløst fosfor i form af uorganisk fosfat, der afhængigt af pH findes som enten HPO4- - eller PO42- .

I regnafstrømning fra byerne stammer fosfor fra jord og støv der afsættes på byens overflade, døde plantedele såsom visne blade, samt udvasket fra græsplæner og andre vegetationsdækkede overflader.

WaterCare Filtration’s PHMR er et hovedfilter beregnet til at fjerne fosfat, som er på opløst form. Før PHMR placeres derfor et forfilter enten i form af et bassin eller et sandfang med bladfang, som dels sedimentere og blokerer fosforen bundet på partikulær-form og som dels sikrer at der ikke kommer finpartikulære stoffer ned i PHMR’s sorbentmateriale, så det tilstopper og hindrer renseprocessen.

WaterCare Filtration’s PHMR er opdelt i flere kamre, hvor der i hvert kammer forekommer en separat sorptionsproces til en blanding af forskellige naturlige mineraler. I kammer 1 fjernes de opløste fosfor-forureninger ved sorption med sorbentmateriale 1. Efterfølgende ledes vandet videre til kammer 2, hvor der igen foretages sorption, her med sorbentmateriale 2, som fjerner tungmetalforureningerne.

​Anlægget er beregnet til nedgravning, således at der kun ses et par dæksler i terræn. Afhængig af flow og rensekrav kan PHMR købes i forskellige dimensioner.

Kapacitet

PHMR fås med en kapacitet fra 0,1 l/ sek til 50 l/sek og opbygning af anlægget tilpasses det pågældende projekt. PHMR er modulopbygget med to endestykker, hvor der afhængig af flow og rensekrav indsættes det antal midterstykker der er behov for, for at opfylde kravet. Desto flere midterstykker, desto større kapacitet og bedre renseevne. Ønskes større anlæg end 50 l/s, kontakt da WaterCare Filtration for yderligere information. 

​PHMR til vejbed

Renset vand til recipient med filterjord og PHMR

PHMR kan sammensættes med et vejbed, hvor regnvand og overfladevand kan håndteres og renses lokalt, i stedet for at overbelaste renseanlæggene. Her tilbageholdes først de finpartikulære stoffer gennem vejbedets opbygning af filterjord, hvorefter vandet føres videre til PHMR som fjerner de opløste fosfor- og tungmetalforureninger. Til sidst føres vandet videre til enten faskine eller afledes på anden vis.

Vejbede gør det muligt at håndtere og rense regnvand og overfladevand lokalt, så kloaksystemerne ikke bliver overfyldt og overbelastet og skaber lokale oversvømmelser. Som det ses på billedet er vejbedene ikke kun til glæde for miljøet, de er også til stor glæde for bybilledet og ikke mindst beboerne.

Processen

1. Ved regnhændelser ledes vandet først til vejbedet hvor de partikulære stoffer tilbageholdes.

2. Vandet opsamles og føres til PHMR og vandet renses for opløste tungmetaller/ fosfat

3. Vandet føres til faskine som nedsiver det nu rensede regnvand

På billedet ses eksempel på vejbed. Billede venligst lånt af VandCenter Syd

Læs artiklen om etablering af Langelinies vejbede »

​PHMR til rensning af bassiner

Med et WaterCare Filtration PHMR, er det muligt at holde vandet i søer, bassiner og andre recipienter fri for fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 

Dette kan enten gøres som en for-rensning, hvor PHMR sættes før udledningen til det pågældende sted, eller som recirkulering, hvor PHMR nedbringer den eksisterende forureningen i det pågældende reservoir, ved at lade vandet recirkulere igennem anlægget. 

Renseresultater

Undersøgelser af naturlige mineralers egenskaber som sorbenter, efterfulgt af fuldskalaforsøg og referenceprojekter, har givet resultater op til 98-99% fjernelse af tungmetaller som zink og kobber og et fosfat niveau ned til 0,05 mg/l i udledningen*.

* Renseevnen kan variere afhængig af indløbskoncentrationer og garantistillelse vurderes altid ud fra det pågældende projekt.

Kontakt WaterCare Filtration A/S for at høre nærmere om mulig renseevne i netop dit projekt.

​Vedligeholdelse

Sand- og bladfang foran PHMR tømmes efter behov, normalt 1-2 gange årligt. Der kan ikke gives en fast vedligeholdelsesfrekvens for dette, da det er forskelligt hvor meget finpartikulært stof, der vil blive tilført. Vedligeholdelse gøres nemt fra terræn, gennem de monterede opføringsrør på produktet.

Ved sammenkobling med vejbed, vil tømningsfrekvensen afhænge af renseeffekten i filterjorden. PHMR anlæggets levetid forlænges ved god tømningsordning, så de fine partikler ikke blokerer sorbenten og hindrer renseprocessen.

Udskiftning af sorbenten i PHMR skal som udgangspunkt ske efter 1-5 år i det ene filterkammer og efter 5-30 år i det andet afhængig af belastningen og forureningsgraden.

​​Sorbentmaterialerne suges op af tanken af autoriseret slamsuger, hvorefter tilførsel af ny sorbent sker fra terræn via opføringsrør.

Nyt sorbentmateriale bestilles hos WaterCare Filtration A/S. 

​Teorien bag

Teorien bag den effektive rensning i WaterCare Filtrations PHMR er sorption, hvor den væsentligste proces er kemi-sorption/adsorption, som fremkommer mellem de naturlige mineraler i sorbenten og de opløste forureninger i regnvandet / overfladevandet.

Fordelen ved denne er, at tungmetallerne og den opløste fosfor forbliver i en stærk binding. Sorbenten består af naturlige mineraler, og der afgives derfor inden forurenende stoffer herfra og pH-værdien i udløbet vil ligge mellem 7-9.

Mere information

For mere info om opløste stoffer og nødvendigheden i at rense regnvand​.  Læs nedenstående artikler  

- Sådan renser vi regnvandet mest effektivt »

- Etablering af Langelinies vejbede »

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30