​Fjernelse af tungmetaller

​​HMR - Heavy Metal Remover

Tungmetaller skader vores vandmiljø

​Tungmetaller såsom zink og kobber i vandmiljøet, er i større koncentrationer særdeles giftigt for vandlevende organismer, planter, dyr og fisk. Tungmetalholdig tagvand skal derfor renses for ikke at overskride grænseværdien. Regnvand er svagt syreholdigt, og har samtidig et lavt indhold af opløste stoffer. Derfor er det så aggressivt, at det kan opløse zink, kobber og bly. Dette kan ved afstrømning til en recipient, overskride grænseværdien med op til en faktor 10.000, hvorfor rensning er nødvendigt for at opretholde et naturligt vandmiljø.

Løsningen er et Watercare Filtration HMR anlæg

WaterCare Filtration HMR anlæg renser vandet og reducerer herigennem indholdet at tungmetaller, så det kan udledes direkte til recipient (sø, å, kanal, havn) eller til nedsivning. Vandet ledes først til for-rensning i et sandfang, hvorefter det med gravitation føres til HMR og herefter direkte videre til det ønskede udledningspunkt. Der er ingen kemi, strøm eller støjgener forbundet med anlægget.

HMR Class 1 kan anvendes, hvor der stilles meget høje krav til vandkvaliteten, mens HMR Class 2 anvendes ved mindre skrappe krav. En typisk installation vil være nedgravet, og dermed næsten usynlig. Kun nogle få dæksler vil være nødvendige for udskiftning af sorbentmaterialet inde i tanken.​​​​​

​​

WaterCare Filtration står altid klar med kompetent rådgivning ​og projektering.

Kontakt os for yderlig information, priser og ekstra materiale eller book et møde hvor vi sammen kan gennemgå jeres behov.

Telefon: +45 70 25 65 37   

Watercare Filtration HMR løsninger


​​Vores standard HMR produktsortiment kan benyttes fra 0,1 l/s til 10 l/s. Er behovet ud over dette, tilpasses produktet til det enkelte projekt ud fra rensekrav, installationssted, flow og andre projektspecifikke krav.

​​

BAGGRUND FOR HMR

Alle lande indenfor EU er underlagt Vandrammedirektivet, og skal derfor sikre at afledt tagvand indeholdende kobber, zink og bly overholder direktivets bestemmelser.

Watercare Filtration har fulgt debatten om brug af kobber og zink, og har på den baggrund undersøgt en række mulige løsninger til at fjerne de opløste tungmetaller fra regnvandet. Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en fornemmelse af noget gedigent og bestående. Kobber og zink anvendes fortsat på bygninger, men en stigende bevidsthed omkring disse tungmetallers skadelige virkning på vandmiljøet, har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer.

Eksempelvis er udvaskningen fra et kobbertag i størrelsesordenen 2-20gram kobber pr. kvadratmeter tag pr. år. Det betyder, at en m² kobbertag årligt kan forurene 2-20 mio. liter vand i kanaler og søer, så det overskrider grænseværdien.

Udvaskning fra zinktagrende eller zinktage ligger mellem 0,07-2,5 gram zink pr. m² pr. år (Center for Miljøbeskyttelse Københavns Kommune), hvilket giver en overskridelse af grænseværdien på op til faktor 500 ved udledning til en recipient.

I lande som Tyskland, Schweiz og Holland er der direkte forbud mod afledning af tagvand indeholdende zink og kobber, uden forudgående rensning. Alle lande indenfor EU er underlagt Vandrammedirektivet, og skal derfor sikre at afledt tagvand indeholdende kobber, zink og bly overholder direktivets bestemmelser.

​WaterCare Filtration har foretaget dybdegående undersøgelser inden for sammensætningen af forskellige naturlige mineraler og deres egenskaber som sorbenter. Herefter har vi testet disse sorbenter med mange fuldskalaforsøg, hvor resultater med op til 99,99% fjernelse af opløst zink er opnået.​​

Hvor kan det anvendes?

​HMR kan anvendes i både den private-, industrielle- og offentlige sektor. Hvis privatpersoner f.eks. har zinktag / kobbertag eller zinktagrender / kobbertagrender vil HMR være en oplagt løsning, til at reducere indholdet af disse tungmetalkoncentrationer i det regnvand de afleder.

I industrisammenhæng kunne problematikken med forhøjet kobber- eller zinkkoncentrationer opstå, som følge af når regnvandet afvasker de pladser, hvor virksomheden har metaller opbevaret.

En stigende problematik ses også, når virksomheder håndterer kobberholdigt maling, som afvaskes til en vaskeplads, hvor malingen så får kontakt med regnvandet og derved aflejres og opløses kobber i vandet inden udledning.

I den offentlige sektor giver HMR anledning til at rense omkringliggende arealer og overflader, hvor tungmetalholdigt regnvand afledes, såsom byggepladser. Med HMR renses rekreative kanaler lokalt, så det synlige vand i bybilledet bidrager til en sanselig oplevelse med blå og grøn natur og livet i vandmiljøet består.

Hvis regnvandsledningerne har et tilstrækkeligt fald, kan Watercare Filtration HMR fungere uden brug af pumpe og kun enkelte dæksler til udskiftning af sorbenter vil være synlige i terræn.

​FAKTA - Watercare filtration HMR anlæg

​​Op til 99% fjernelse af tungmetaller

Figuren til højre viser renseresultater for rensning af tungmetalholdigt tagvand med Watercare Filtration HMR. Indløbsvandet i forsøget bestod udelukkende af opløste tungmetaller.

​Rensekrav for Københavns Kommune Ørestad (µg/ liter)*:

Zink - 110 og Kobber - 12

Grundvandskvalitetskriterium jf. Miljøstyrelsens vejledning (µg/ liter)*:

Zink - 100 og Kobber - 100

Kontakt WaterCare Filtration A/S for at høre nærmere om mulig renseevne i netop dit projekt.

* Dette rensekrav kan variere afhængig af forhold.  Den kommunale miljømyndighed kontaktes for nærmere viden herom inden etablering af HMR 

​​

HMR33: Op til 250 m2 tagflade​

Kapacitet og opbygning - ​Villaanlæg

WaterCare Filtrations HMR anlæg fås som standard til villaer op til 500m² tagflade inkl. tagrender af zink eller kobber. Den ene model hedder HMR33 og kan klare op til 250m² tagflade, hvis den kombineres med WaterCare sandfang med indbygget bladfang på 600 liter.

De øvrige belægninger, som evt. er koblet sammen med tagvandet, føres udenom sandfang og HMR. Er dette ikke muligt kontaktes Watercare Filtration for en speciel dimensionering af sandfang og HMR.

Ved at kombinere HMR33 med Watercare SFU5000, som er et kombineret sandfang, forsinkelsesbassin og udløbsregulator, kan man tilkoble tagflader op til 500m². Ved pladsproblemer, kan man til en tagflade på 500m2 vælge en HMR50 kombineret med et sandfang med indbygget bladfang på 1200 liter.

Vælges HMR Class 1 opnår man de bedste renseresultater. Hvis der udledes til mindre følsom recipient eller nedsivning i områder uden drikkevandsindvinding, vil HMR250 med indbygget Class 2 sorbent være tilstrækkelig. Husk altid at søge godkendelse hos den stedlige myndighed. Alle modeller af Watercare Filtration HMR har indbygget stormflods-nødoverløb, således at en tilstopning af filteret, rørsystemet eller et ekstremt regnskyl, vil kunne gå i overløb.

Kapacitet og opbygning - ​Store bygninger

Watercare Filtration HMR anlæg til store bygninger starter ved 500m² tagflade, og hedder HMR50. Denne model kombineres med et sandfang med indbygget bladfang på minimum 1200 liter.

Kombineres HMR50 med SFU5000 (sandfang + forsinkelsesbassin + udløbsregulator) kan dette setup klare op til 800m2 tagflade. Watercare Filtration HMR100, HMR150 og HMR200 kan behandle tagvandet for hhv. 1000m², 1500m2 og 2000m² tagflade. Disse størrelser skal kombineres med sandfang og bladfang på hhv. 2200l, 3300l og 5000l. De øvrige belægninger, som evt. er koblet sammen med tagvandet føres udenom sandfang og HMR.

Er dette ikke muligt kontaktes Watercare for en speciel dimensionering af sandfang og HMR.

HMR100: Op til 1000m2 tagflade

Vedligeholdelse

Sandfanget og det indbyggede bladfang, som er placeret inden HMR, skal tømmes regelmæssigt. Der kan ikke gives en fast tømningsfrekvens, da det er forskelligt hvor meget støv og løvfald der lander på den enkelte tagflade.

​Erfaringen viser, at 1-2 tømninger årligt er tilstrækkeligt, men nogle tagflader modtager så store mængder støv eller løvfald, at oftere tømning er nødvendigt.

Såfremt HMR benyttes til industri, hvor regnvandet afvasker arealer, kan dette medføre større grader af partikulær forurening, som har indflydelse på tømningsfrekvensen. Desto højere indhold af suspenderet stof SS (partikler) i vandet, desto oftere skal sandfanget vedligeholdes.

Levetiden forlænges væsentligt på HMR sorbenten ved regelmæssig tømning af sandfang og tagnedløbsbrønde. Hvert andet år kan man med fordel, opsuge det øverste lag (3-5cm) af sorbentmaterialet i HMR-tanken samtidig med tømning af sandfanget.​ Levetiden på sorbenten forventes, at være fra 5 år og op til 30 år, afhængig af forureningsgraden i indløbsvandet.

Levetiden afhænger af udvaskningen af tungmetaller fra taget, samt vedligeholdelsen af sandfanget og sandfangsbrøndene ved bygningen. Udskiftning af sorbenten kan udføres fra terræn med slamsuger gennem HMR’s opføringsrør. Tilførsel af ny sorbent sker ligeledes fra terræn via opføringsrøret på HMR.​

​Teorien bag WaterCares anlæg​

WaterCares Filtrations udviklingsafdeling har designet og testet HMR løsningen, og resultaterne er dokumenteret gennem flere fuldskalaforsøg.

​​

Teorien bag den effektive rensning i HMR er sorption, hvor den væsentligste proces er kemi-sorption/adsorption, som fremkommer mellem de naturlige mineraler i sorbenten og de opløste tungmetaller i regnvandet. Fordelen ved denne proces er, at tungmetallerne forbliver i en stærk binding.​

Sorbenten består af naturlige mineraler, og der afgives ingen forurenende stoffer herfra.

Værdien af pH i udløbet vil ligge mellem 7-9. Dette kan dog variere afhængig af værdien i indløbsvandet.

Ud over at rense for kobber og zink, vil HMR også kunne fjerne bly, cadmium, nikkel og krom mv. med en renseevne på 50-99,9% fjernelse af disse metaller, ved brug af Class 1 sorbent.

HMR kræver inden strøm og kemikalier. Anlægget lugter ikke og er støjfrit.​

WaterCare Filtration A/S​

​Stejlebjergvej 14

5610 Assens

Få rutevejledning

CVR: 36562277

Åbningstider​

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.30

Telefonen er lukket hverdage 12.00-12.30